regulamin

DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W POLONIJNYM UNIWERSYTECIE DLA DZIECI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci jest projektem edukacyjnym Fundacji Małopolski Uniwersytet dla i jest jedną z form realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci sprawuje nadzór nad wszystkimi działaniami Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci.
 3. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 § 2. CELE I ZADANIA POLONIJNEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

 1. Rozwijanie zainteresowań naukowych oraz potencjału intelektualnego dzieci poprzez organizowanie zdalnych wykładów i zajęć edukacyjnych w języku polskim w atrakcyjnej formie naukowego show dla dzieci. Sprawianie, że nauka staje się przyjemnością i jednocześnie daje dzieciom powód do nauki języka polskiego. Wzbudzenie zainteresowania nauką i badaniami w jak najwcześniejszym wieku. Popularyzowanie nauki, a także poszerzanie i promowanie wiedzy.
 2. Rozwijanie znajomości języka polskiego poprzez poszerzanie słownictwa oraz umiejętności opisu zjawisk naukowych, umiejętności zadawania pytań i wyrażania opinii w języku polskim
 3. Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom z rodzin polskich mieszkających zagranicą, z autorytetami naukowymi, z najlepszymi polskimi uczelniami wyższymi oraz z organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreację. Upowszechnianie światowych osiągnięć nauki i techniki, wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei wiedzy jako wartości.
 4. Popularyzacja idei na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego, czy stopnia niepełnosprawności.
 5. Prezentowanie dzieciom w nieobciążający je, wolny od napięcia i stresu sposób, że nauka to poznawanie tajemnic i piękna świata. Budzenie wyobraźni naukowej dzieci i inspirowanie ich atrakcyjnymi metodami dydaktycznymi w kierunku poszukiwania rozwiązań oraz odpowiedzi na nurtujące ich problemy i zagadnienia. Zachęcanie dzieci do zadawania pytań oraz pokazywania czym jest krytyczne podejście do opisu zjawisk a także naukowa metoda rozwiązywania problemów.
 6. Stworzenie inicjatywy rozbudzającej zainteresowania dzieci i zaspokajającej ciekawość dzieci dotyczącej złożoności zjawisk oraz procesów rządzących otaczającą je rzeczywistością.

§ 3. REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W POLONIJNYM UNIWERSYTECIE DLA DZIECI

 1. W roku akademickim 2021/2022, studentem Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci może zostać każde dziecko mówiące po polsku, mieszkające poza Polską i urodzone w latach: 2009 – 2015, a także dzieci urodzone w roku 2008 kontynuujące studia z poprzedniego roku.
 2. Rekrutacja kandydatów na studentów Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci odbywa się tylko za pośrednictwem drogi internetowej.
 3. Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci.
 4. W terminie do czternastu dni kalendarzowych od wysłania formularza – na adres e-mail rodzica, zostaje wysłana informacja zwrotna, po otrzymaniu której rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest uiścić opłatę za udział dziecka w zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, w terminie podanym w przesłanej informacji.
 5. Kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka odbywa się za pośrednictwem poczty mailowej, oraz strony Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci oraz fanpejdża na Facebooku.

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE POLONIJNEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

 1. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim, który podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Czas trwania roku akademickiego Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci pokrywa się z trwaniem roku akademickiego na polskich, wyższych uczelniach.
 2. Zajęcia edukacyjne mają formę zdalną i odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. W każdym semestrze odbędzie się 8 spotkań zorganizowanych w formie zdalnych wykładów, seminariów lub warsztatów.
 3. Tematy interdyscyplinarnych sesji obejmują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), ścisłych (matematyki, fizyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii) i innych. Wykłady są prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci.
 4. Dostęp do zajęć Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest możliwy tylko po zalogowaniu się. Link do logowania do wykładu jest przesyłany każdorazowo  mailem do rodziców/opiekunów studenta. Każdy wykład jest dostępny dla studenta przez min. 72 godziny od daty udostępnienia wykładu. Na ogół jest to tygodniowa dostępność.
 5. Informacje dotyczące bieżącego programu studiów są publikowane na stronie Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci. Ponadto, każdorazowo przed zajęciami, informacje dotyczące aktualnego wykładu są przesyłane na adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
 6. Rodzic lub opiekun prawny studenta Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci zobowiązany jest na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci i stosować się do nich.

§ 5. OPŁATY

 1. Udział w zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest odpłatny.
 2. Odpłatność za semestr, za dziecko wynosi: 200.00 zł. Powyższa kwota pokrywa tylko część kosztów organizacji zajęć, pozostałe koszty pokrywa Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. 
 3. Opłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Fundacji Małopolski Uniwersytetu dla Dzieci, w terminie podanym w mailu potwierdzającym zapis dziecka na listę studentów. W przypadku braku wpłaty ww. terminie dziecko zostaje skreślone z listy studentów.
 4. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia.
 5. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, zgłoszonemu dziecku zostaje przyznany status studenta Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH POLONIJNEGO UNIWERSYTETU DLA DZIECI

 1. Każdy student Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci ma prawo uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
 2. Wykład trwa ok. 40 – 60 minut
 3. W zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci mogą brać udział rodzice lub opiekunowie prawni studentów.
 4. Na zakończenie roku akademickiego studenci Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci otrzymują pamiątkowy dyplom Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci z wyszczególnieniem zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich, jak i dziecka, w celach związanych z organizacją projektu Polonijny Uniwersytet dla Dzieci  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.
 2. Sposób w jaki gromadzimy i przetwarzany dane osobowe jest zawarty w Polityce Prywatności i Plików Cookies Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.
 3. Rodzicom lub opiekunom prawnym każdego studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych dziecka lub rodzica lub opiekuna prawnego podanych w formularzu zgłoszeniowym powoduje, iż dalsze uczestnictwo studenta w zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w projekcie Polonijny Uniwersytet dla Dzieci.
 5. Wszelkie informacje z poszczególnych zajęć organizowanych przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci zamieszczane będą na stronie Polonijnego  Uniwersytetu dla Dzieci i prezentowane w postaci opisu i/lub zdjęć, i/lub nagrań audio, i/lub nagrań video. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci ma prawo wykorzystać wszystkie te materiały w celach marketingowych we wszystkich rodzajach mediów.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata na studenta Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci.
 2. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, co każdorazowo będzie ogłaszać na swojej stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem oraz dotyczących indywidualnych przypadków – decyzję podejmuje Zarząd Fundacji
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku.